LEKCJA OTWARTA W KLASIE DRUGIEJ: "W MOIM RODZINNYM DOMU"

 

 

Dnia 27 lutego 2016 roku mgr Wanda GRAJOSZEK - opiekun klasy drugiej szkoły podstawowej,przeprowadziła lekcję otwartą dla rodziców.Temat lekcji brzmiał: „W moim rodzinnym domu”. Celem lekcji było zaprezentowanie możliwości i osiągnięć uczniów.

Uczniowie wykazali się znajomością poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz takimi predyspozycjami jak: łatwość zapamiętywania słownictwa, płynność i klarowność wymowy, poprawna dykcja i intonacja, pomysłowość i kreatywność oraz płynne czytanie ze zrozumieniem.

Celem lekcji było wzmacnianie poczucia więzi z własną rodziną, uświadomienie dzieciom, że w życiu człowieka rodzina jest najważniejsza, rozszerzenie zakresu słownictwa z języka polskiego oraz rozbudzenie entuzjazmu do występów przed publicznością - gośćmi.

Zaproszeni goście, Pani Dyrektor oraz rodzice uczniów klasy drugiej, obserwowali zajęcia.
Obecność gości na lekcji stanowi ważny element dydaktyczno – wychowawczy.

Włączanie rodziców w edukację dzieci, w ramach współpracy rodziców i nauczycieli, jest formą akceptowaną i praktykowaną w naszej szkole.

Zajęcia otwarte dają wymierne korzyści dla społeczności szkolnej, gdyż wdrażają rodziców do aktywnego udziału w życiu szkolnym dziecka, nawiązuje się współpraca między nauczycielem, a rodzicem oraz zacieśniają się więzi między dzieckiem, a rodzicem na płaszczyźnie szkolnej.

PANI MGR WANDZIE GRAJOSZEK DZIĘKUJEMY ZA CIEKAWĄ LEKCJĘ)